fbpx
zasady poruszania się hulajnogą elektryczną

Zasady poruszania się hulajnogą elektryczną

Jakie obowiązują zasady poruszania się hulajnogą elektryczną? Czy można poruszać się hulajnogą elektryczną po jezdni? Czy potrzebny jest dokument uprawniający do jazdy na hulajnodze elektrycznej? Przeczytaj jakie przepisy obowiązują w przypadku poruszania się hulajnogą elektryczną po drogach.

Obowiązek jazdy po drodze dla rowerów

Najważniejszą informacją jest to, że osoba poruszająca się hulajnogą elektryczną ma obowiązek korzystania z drogi rowerowej – podobnie jak rowerzysta. Dotyczy to dróg rowerowych oznakowanych w tym kierunku, w którym się poruszamy. Niewątpliwie, dotyczy to także pasów ruchu dla rowerów wzdłuż jezdni, które wyznaczane są w jednym kierunku.
Istotną informacją jest również to, że osoby korzystające z hulajnóg elektrycznych mają obowiązek poruszać się nimi z prędkością nie większą niż 20 km/h. Przepis ten dotyczy poruszania się zarówno po drogach rowerowych jak i po jezdni. Dlatego od 31 grudnia 2021 r. wszystkie hulajnogi elektryczne powinny mieć fabrycznie zamontowany limit prędkości do 20 km/h.

Kierujący (…) hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący (…) hulajnogą elektryczną, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszemu.

Prędkość dopuszczalna niektórych pojazdów, wynosi:
4) hulajnogi elektrycznej – 20 km/h.

zasady poruszania się hulajnogą elektryczną
Zasady poruszania się po drodze hulajnogą elektryczną

Zasady poruszania się hulajnogą elektryczną po jezdni i chodniku

A co w przypadku gdy nie ma wyznaczonej drogi dla rowerów? Zgodnie z nowymi przepisami ruchu, w takiej sytuacji, osoba poruszająca się hulajnogą elektryczną zobowiązana jest do korzystania z jezdni. Dotyczy to tylko i wyłącznie dróg o ograniczeniu prędkości do 30 km/h.

Jak poruszać się hulajnogą elektryczną w momencie, gdy ograniczenie prędkości na drodze wynosi ponad 30 km/h oraz nie ma wzdłuż niej drogi rowerowej? W przeciwieństwie do roweru, osoba kierująca hulajnogą elektryczną w takim przypadku może poruszać się po chodniku. wosoba ta jest obowiązana jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego oraz ustępować pierwszeństwa pieszym.

Dla wyjaśnienia, należy wspomnieć, że poruszanie się hulajnogą elektryczną poza obszarami zabudowanymi jest zabronione. Istotnie dotyczy to miejsc gdzie wzdłuż jezdni nie występują drogi rowerowe oraz chodniki.

Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h, i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Kierujący hulajnogą elektryczną (…), korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.

Dzieci i młodzież na hulajnodze elektrycznej

Przede wszystkim należy wiedzieć, że w przeciwieństwie do roweru, dziecko w wieku do 10 lat nie może poruszać się hulajnogą elektryczną po drogach. Wyjątek stanowi poruszanie się hulajnogą elektryczną w strefie zamieszkania, ale jest to możliwe wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
Jeżeli nasze dziecko ma skończone 10 lat, może poruszać się hulajnogą elektryczną po drogach samodzielnie, pod warunkiem, że posiada kartę rowerową. Karta rowerowa obowiązuje do 18 roku życia. Po osiągnięciu tego wieku nie ma obowiązku posiadania jakiegokolwiek dokumentu uprawniającego do poruszania się hulajnogą elektryczną.
Innym dokumentem uprawniającym niepełnoletnią osobę do samodzielnej jazdy rowerem może być prawo jazdy kategorii AM (od 14 lat) oraz kategorii A1, B1 i T (od 16 lat).

Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania (…) hulajnogą elektryczną (…) jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat.

Parkowanie hulajnogą elektryczną

Ważną kwestią poruszoną w nowo wprowadzonych przepisach jest parkowanie hulajnogą elektryczną. Hulajnogę elektryczną można pozostawić na chodniku w przeznaczonym do tego miejscu (wyznaczonym przez zarządcę drogi). Ponieważ w większości przypadków nie będzie takiego miejsca, pozostawienie hulajnogi elektrycznej na chodniku oczywiście będzie możliwe, jeżeli:

  1. Ustawiona zostanie blisko zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni.
  2. Ustawiona zostanie równolegle do krawędzi chodnika.
  3. Zachowana będzie szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych nie mniejsza niż 1,5 m.

Dopuszcza się postój (…), hulajnogi elektrycznej (…) na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca – jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi.